ANBI Stichting Oecumenische studenten-ekklesia Maastricht

Algemene gegevens stg. Oecumenische studentenekklesia Maastricht, tevens bekent als ‘ the InnBetween’ .

Naam ANBIStichting Oecumenische studenten-ekklesia Maastricht
Tevens bekend alsThe InnBetween
Telefoonnummer (facultatief)043-3885310
RSIN/Fiscaal nummer51.01.049
Website adreswww.innbetween.nl
E-mail[email protected]
BezoekadresCapucijnenstraat 122, 6211 RS, Maastricht
PostadresGrote Gracht 74, 6211 SZ, Maastricht

Statutaire doelstelling

The Innbetween stelt zicht tot doel om ‘vanuit een veelkleurige Christelijke traditie studenten van de Universiteit Maastricht en de instituten voor hoger beroepsonderwijs in Maastricht oriëntatie bieden op het gebied van levensbeschouwing, cultuur en wetenschap, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.’

Huidig beleid

Wat activiteiten betreft richt the InnBetween zich op:

 • Pastoraal werk t.b.v. (individuele) studenten die problemen hebben, dreigen te vereenzamen, etc. Hierbij moet bedacht worden dat meer dan 50 % van de studenten uit het buitenland afkomstig is.
 • Een tehuis / gemeenschap bieden aan de studenten.
 • Vieringen, morning prayers, etc.
 • Workshops, lezingen, films, etc. over diverse onderwerpen voor groepen van enkele tientallen studenten al of niet gecombineerd met een gemeenschappelijke wekelijkse maaltijd.
 • Organiseren van een jaarlijks z.g. Connect Festival bedoeld om de aankomende studenten kennis te laten maken met the InnBetween en om een groepje studenten te rekruteren dat een jaar lang actief betrokken is bij en leiding geeft aan verschillende activiteiten binnen the InnBetween.
 • Vluchtelingen project ( t / m 2017), waarbij wij samenwerken met de burgerlijke gemeente Maastricht, het COA, het Student en Samenleving Initiatief (SSI) van de universiteit en met anderen. Er zijn enkele honderden studenten gemobiliseerd die de 600 vluchtelingen die tijdelijk verblijven in een AZC in Maastricht helpen wegwijs te raken in Nederland en in de Nederlandse cultuur, dit door trainingen, sportieve en sociale activiteiten, hulp aan families, juridische assistentie, etc.

Daarnaast zijn we bezig met een bestuurlijke transformatie:

 • Versterking van het team tot twee full-time pastores (1 R.K. en 1 protestant) en een full-time Office manager.
 • Versterking van de band met onze partners: Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, R.K. kerk en Protestantse kerk en deze een overwegende stem geven in het bestuur. De relatie met de Universiteit is hecht en het studenten pastoraat is nauw verbonden met het Studenten Service Centrum ( SSC), klik hier.
 • Vinden van voldoende financiering voor de bovenstaande personeelssterkte, hierbij wordt gedacht aan bijdragen van de kerken zelf en van stichtingen en fondsen die aan de kerken zijn gelieerd. De onderwijsinstellingen worden geacht de kosten te dragen voor de Office manager, de huisvesting, infrastructuur, e.d.
 • Opzet van een groep “Vrienden van InnBetween” van ca. 100 mensen ( niet studenten ) die betrokken willen zijn / blijven bij het werk, regelmatig informatie toegestuurd krijgen en minstens één maal per jaar worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Deze “vrienden” betalen een jaarlijkse bijdrage.
 • Plaatselijke R.K. parochies en protestantse gemeenten betrekken bij het werk met de studenten.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting oecumenische studenten-ekklesia Maastricht bestaat momenteel uit vier leden wiens formatie, aan- en aftreden door de statuten wordt geregeld. In het bestuur hebben zitting:

 • Prof. Dr. Ir. L.C.E. Struik, voorzitter
 • Prof. Mr. A.H. Klip, vicevoorzitter
 • Drs. P.O.A. Hofland, MRE, secretaris
 • D.M. Martens, penningmeester

Beloningsbeleid

De beloning van de medewerkersis gebaseerd op de CAO Zorg en Welzijn.

Leden van het bestuur ontvangen een onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De inhoudelijke werkzaamheden waren conform bovengeschetste beleidslijnen waarbij ca. 35% van de tijd werd besteed aan pastoraat en vieringen, ca. 20 % aan het vluchtelingen project en ca. 45 % aan de workshops, festivals, etc.</>

In 2015 zijn we na 40 jaar verhuisd van de locatie Tafelstraat 13 in Maastricht naar de 3 keer grotere ruimte in het voormalige Ursulinenklooster aan de Grote Gracht 74 te Maastricht. Deze ruimte is goedkoper en biedt aanzienlijk meer mogelijkheden. Mede hierdoor is het aantal bezoekers gestegen van 2000 per jaar vroeger naar 3000 over de periode september tot en met december 2015. In september werd voor de eerste keer het Connect Festival georganiseerd, afgesloten met de feestelijke opening van de nieuwe locatie; het festival zal een jaarlijks terugkerende activiteit worden.

De bestuurlijke vernieuwing is in het jaar 2015 voorbereid en eind 2015 gestart. In eerste instantie wordt gepoogd fondsen te werven ( 60-80 k€ per jaar ) voor de financiering van de pastores. Omdat de protestantse pastor toe nu toe nagenoeg volledig gefinancierd werd door de PKN en protestantse fondsen en/of stichtingen valt de nadruk bij de fondsenwerving op R.K. fondsen. Hierbij is ook de hulp van het bisdom Roermond ingeroepen.

Staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in het verslagjaar. Hierbij is de navolgende toelichting opgenomen:

 • de bijdrage van UM is structureel, die van een R.K. stichting loopt t /m 2017. De rest ( 1500 €) zijn kleine bijdragen van deelnemers aan activiteiten.
 • Er werkten een protestantse pastor (1 fte) en een R.K. pastor (0.4 fte). Eerstgenoemde was in dienst van het PKN Dienstencentrum in Utrecht en werd via de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland aan ons uitgeleend; wij droegen financieel bij voor 0.09 fte. De salariskosten betreffen dus vooral de R.K. pastor. De overige medewerkers zijn student medewerkers ingehuurd via het uitzendbureau van de universiteit. De huurpost betreft het gebouw Tafelstraat 13 waarvan ruimtes tegen de binnen UM geldende tarieven werden gehuurd; dit pand hebben we begin 2015 verlaten. Algemene kosten betreffen drukwerk, porti, verzekeringen, bestuurskosten, bankkosten , etc.

Kosten activiteiten€ 6.000

Staat van Baten en Lasten 2014
2014
werkelijk
BATEN
Bijdrage UM€ 82.800
Andere bijdragen€ 9.000
Totaal baten€ 91.800
LASTEN
salaris en bijkomende kosten pastores€ 34.300
kosten overige medewerkers€ 12.000
huur all-in en overhead UM€ 28.000
huishouding en algemene zaken€ 9.500
Totaal lasten€ 89.800
EINDSALDO
Resultaat 2014€ 2.000